Ochrona danych osobowych dla kandydatów do pracy
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako: „RODO”) niniejszym przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Na
podstawie przepisu art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) – niniejszym przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani / Pana
danych osobowych, w zw. z udziałem w procesie rekrutacji zorganizowanym przez APS POLAND.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest APS POLAND S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław,
KRS: 000069272, REGON 932275646, NIP 8992387519.

2. Dane kontaktowe i Inspektor ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Inspektora Danych Osobowych
wyznaczonego przez APS POLAND:

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji - w celu oceny kwalifikacji kandydata
oraz realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej przez nas rekrutacji, w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania
odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane: (1) na podstawie Pana / Pani żądania – w zw. z udziałem w rekrutacji (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), (2) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz (3)
gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.
1lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz celem przetwarzania danych osobowych jest udział w
procesie rekrutacji do pracy zorganizowanym przez Administratora.

4. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami otrzymanych przez Administratora danych osobowych mogą być:

osobowych, w tym podmioty z grupy kapitałowej APS.

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej

Pani / Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. do Państw trzecich
w rozumieniu RODO) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane: (1) w zw. z udziałem procesie rekrutacji - przez okres do 3
miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu
administratora - przez okres niezbędny do realizacji celu w którym są przetwarzane - o ile występują prawnie uzasadnione
podstawy takiego przetwarzania, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Administratora.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

Pani / Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, decyzje w Pani / Pana sprawie nie będą zapadały w
sposób zautomatyzowany, a Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skarga do Prezesa UODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

10. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pani / Pana w momencie złożenia aplikacji na dane
stanowisko.

Szanowni Państwo,

APS POLAND S.A. uprzejmie informuje, iż – w zw. z wejściem w życie w dniu 29 września 2023r. zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – zmianie uległy nazwy funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez APS POLAND S.A.


Wykaz zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa funduszu
do dnia 28.09.2023 r.
Nazwa funduszu
począwszy od dnia 29.09.2023 r.
MONTON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MONTON Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności