Personal data processing
 

GDPR NOTIFICATION

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zawiadomienie opisuje, w jaki sposób Grupa APS (dalej „Administrator” lub „APS”) obchodzi się z danymi osobowymi, które uzyskuje na temat Państwa i/lub Państwa majątku w związku z działaniami wiążącymi się z Państwa inwestycjami, windykacją należności, sprzedażą nieruchomości lub jakąkolwiek inną działalnością, w ramach której nawiązują Państwo kontakt z Grupą APS. Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zgodnie z którym mają Państwo prawo do uzyskania informacji o danych, które różne podmioty przetwarzające przechowują i przetwarzają na Państwa temat oraz o prawach przysługujących Państwu w związku z tymi danymi.

Niniejsza informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników administratora ani do przetwarzania danych osobowych w związku z APS CREDIT FUND SICAV.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko);

Dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu),

Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych produktów i usług, w tym informacje zawarte w Państwa wnioskach o produkty i usługi;

Informacje pochodzące z naszej osobistej, telefonicznej i elektronicznej komunikacji z Państwem;

Informacje ze stosowanej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych;

Sytuacja finansowa i zdolność kredytowa,

jak również wszelkie informacje przetwarzane przez administratora w związku z realizacją umowy lub obowiązkiem prawnym oraz dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora.

(dalej „dane osobowe”).

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

APS, w tym jego poprzednicy, następcy oraz/lub spółki stowarzyszone i zależne, są nabywcami łączonych lub indywidualnych pożyczek (normalnych, powtarzających się i zagrożonych), w tym zagrożonych wierzytelności konsumenckich, w szczególności rachunków pożyczkobiorców, którzy często podlegają bieżącemu postępowaniu upadłościowemu, niewypłacalności, restrukturyzacji, postępowaniu naprawczemu lub podobnemu. APS nabywa takie rachunki/pożyczki od banków i innych instytucji finansowych.

APS szanuje prywatność pożyczkobiorców i chroni wszelkie osoby oraz dane prywatne dotyczące pożyczkobiorców, klientów, inwestorów, partnerów i pracowników.

APS gromadzi następujące kategorie danych z następujących źródeł:

informacje, które otrzymujemy od pierwotnego pożyczkodawcy ich konta/pożyczki i/lub ich sprzedawcy konta/pożyczki;

informacje uzyskane od wykonawców usług stron trzecich;

informacje, które otrzymujemy od uczestników postępowań upadłościowych i w sprawie niewypłacalności;

informacje, które uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł. Na przykład informacje otrzymane z witryny internetowej zarządzanej przez Rejestr Upadłości;

informacje, które otrzymujemy od innych podmiotów APS;

informacje przekazane nam przez Państwo.

APS może przetwarzać kopie dokumentów tożsamości wyłącznie w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa(w szczególności ustawa nr 253/2008 Sb. [Dz.U.], o niektórych środkach przeciwdziałania legalizacji dochodów z przestępstw i finansowaniu terroryzmu) lub w przypadkach, gdy właściciel dokumentu tożsamości wyrazi zgodę na uzyskanie i przetwarzanie kopii dokumentu tożsamości.

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie i automatycznie za pomocą technologii informatycznej.

CEL PRZETWARZANIA

APS przetwarza dane osobowe w następujących celach:

inwestowanie w niespłacone długi ich pozyskiwanie,

due diligence, wycena (np. w celu ustalenia dokładniejszej ceny roszczenia);

powstanie zadłużenia, zarządzanie nim i jego likwidacja;

nadzór nad składaniem dowodów roszczeń w postępowaniach upadłościowych, dotyczących niewypłacalności lub podobnych dla zakupionych rachunków;

windykacja należności oraz komunikacja z syndykami masy upadłościowej, syndykami niewypłacalności, przedstawicielami prawnymi lub osobami zajmującymi podobne stanowiska oraz agencjami sprawozdawczości kredytowej;

komunikacja z dłużnikami;

wymogi prawne lub regulacyjne;

jakikolwiek inny cel, który został pisemnie zgłoszony lub uzgodniony;

aukcje;

 realizacja umowy, na mocy której APS przenosi własność nieruchomości;

cele marketingowe i biznesowe (np. oferowanie produktów i usług, przesyłanie informacji handlowych, zaproszenia na wydarzenia kulturalne).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się ręcznie, ale także automatycznie. Żadne z zebranych danych osobowych nie są jednak wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez wyznaczonych do tego pracowników administratora, ale także przez zewnętrzne podmioty przetwarzające (księgowi, prawnicy), z którymi administrator zawarł umowę o przetwarzaniu danych osobowych, zawierającą wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są

Uzasadnione interesy biznesowe APS dotyczące prowadzenia swojej działalności gospodarczej i zarządzania relacjami z potencjalnymi, obecnymi i byłymi partnerami umownymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Realizacja umowy z partnerami biznesowymi (np. inwestorami, dostawcami, nabywcami nieruchomości) lub w celu wdrożenia środków na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawne (np. ustawa nr 253/2008 Sb., [Dz.U.], o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu);

APS przetwarza również dane osobowe niektórych swoich klientów dla celów marketingu bezpośredniego, ze względu na swój uzasadniony interes polegający na promowaniu swoich podobnych produktów i usług. W przypadku osób niebędących klientami, dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wyżej podanego adresu e-mail.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

W przypadku międzynarodowego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gdy Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za kraj o odpowiednim poziomie ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania do krajów spoza EOG, których poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za wystarczający, będziemy opierać się na ograniczeniach legislacyjnych mających zastosowanie w konkretnej sytuacji (np. gdy przekazanie danych będzie konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, np. w przypadku dokonywania płatności międzynarodowej) lub na wdrożeniu jednego z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych:

- standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

APS zapewnia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i dokładny. Mogą Państwo skorzystać z wszystkich praw opisanych w niniejszym punkcie wobec administratora danych.

Osoba, której dane są przetwarzane, jest dalej określana w tekście także jako „podmiot danych”.

Jak można skorzystać z przysługujących praw?

Mogą Państwo skorzystać z każdego ze swoich indywidualnych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

gdpr_pl@aps-holding.com

 

lub wysyłając pisemny wniosek na adres administratora.

APS przekaże Państwu jak najszybciej oświadczenie lub informacje o podjętych środkach, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania. APS ma prawo przedłużyć ten okres o 2 miesiące, biorąc pod uwagę złożoność sprawy i liczbę złożonych wniosków, z tym, że poinformuje Państwo o każdym takim przedłużeniu.

Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiego marketingu, a administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Podmiot danych ma prawo zwrócić się do APS o potwierdzenie, czy przetwarza dotyczące go dane osobowe. Jeżeli firma przetwarza dane osobowe podmiotu danych, podmiot ten ma prawo dostępu do takich danych osobowych oraz do informacji o celu przetwarzania, kategoriach rzeczonych danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, planowanym czasie trwania przetwarzania oraz prawach przysługujących mu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Podmiot danych ma prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Podmiot danych ma również prawo do wykasowania danych osobowych, a mianowicie:

jeśli nie są one już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,

jeżeli wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,

 jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, dla którego nie istnieją nadrzędne podstawy prawne,

jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem,

gdy wykasowanie danych jest konieczne, aby spełnić obowiązek prawny; lub

gdy dane osobowe zebrane zostały w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka poniżej 13 roku życia.

Podmiot danych ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a mianowicie:

jeżeli zaprzecza prawidłowości danych osobowych, na okres niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych,

jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

 jeśli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad uzasadnionymi podstawami klienta.

Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, co oznacza prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi lub do bezpośredniego przekazania tych danych przez jednego administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, podmiot danych ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podmiot danych ma prawo w każdym czasie wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia przepisów prawa.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o wysłanie listu lub wiadomości e-mail na wyżej wymieniony adres.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz praw wymienionych powyżej, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym, czyli firmom, które na podstawie umowy wykonują na rzecz Spółki czynności wymagające przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

Upoważniony personel APS;

Dostawcy lub operatorzy technologii informacyjnych;

Dostarczyciele usług prawnych i księgowych;

Spółki należące do Grupy APS (lista podana jest poniżej).

Jeżeli APS korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych z usług podmiotów przetwarzających, odbywa się to wyłącznie pod warunkiem, że standardy ochrony danych osobowych danego podmiotu przetwarzającego są zagwarantowane w umowie na co najmniej tym samym poziomie co standardy Spółki oraz że podmiot taki spełnia warunki określone przepisami prawa.

Spółka może również przekazywać dane osobowe organom nadzorczym (np. Czeskiemu Bankowi Narodowemu), organom ścigania lub innym organom administracyjnym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawnych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

APS przetwarza dane osobowe przez okres, w którym jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa

Przez cały okres istnienia roszczenia/stosunku umownego oraz przez kolejne 5 lat po jego zakończeniu;

Dokumenty księgowe przez okres 10 lat;

Postępowanie sądowe lub administracyjne: przetwarzanie danych trwa do czasu wydania ostatecznej decyzji (w zakresie niezbędnym ze względu na daną procedurę i sytuację APS, dane roszczenie lub dane osobowe, których dotyczy spór prawny)

Nawet jeśli pomiędzy APS a potencjalnym klientem nie dojdzie do zawarcia umowy, APS przechowuje dane osobowe potencjalnego klienta przez okres, w którym jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

Po upływie tego okresu lub po wygaśnięciu i unieważnieniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte, zanonimizowane lub będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celach, dla których Państwa zgoda nie jest wymagana.

Jeżeli APS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarza je przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do czasu jej wycofania.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można zwrócić się bezpośrednio do naszych inspektorów ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 7, lub skontaktować się z nami pisemnie, e-mailem lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Adres: Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław, Poland

DPO:

E-mail: gdpr_pl@aps-holding.com

INFORMACJE OGÓLNE

Administrator ma prawo do zmiany, uzupełnienia, odwołania lub zastąpienia niniejszego zawiadomienia w dowolnej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, z tym, że zaktualizowane zawiadomienie musi zostać opublikowane co najmniej 30 dni przed jego wejściem w życie.

Wykaz osób/podmiotów stowarzyszonych i współpracujących z administratorem:

Nazwa podmiotu: APS Holding S.A.

Numer identyfikacyjny:  B 201461

Siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luksemburg

Nazwa podmiotu: APS Investments S.à.r.l.

Numer identyfikacyjny: B219890

Siedziba główna: 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Nazwa podmiotu: APS Investment Funds S.à.r.l.

Numer identyfikacyjny: B219886

Siedziba główna: 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Nazwa podmiotu: APS Delta S.A.

Numer identyfikacyjny: B204416

Siedziba główna: 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Nazwa podmiotu: APS Recovery a.s.

Numer identyfikacyjny:  03409422

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Management Services s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 06648746

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Finance a.s

Numer identyfikacyjny: 06648576

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Real Estate s.r.o.

Numer identyfikacyjny:  04474686

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS CZ & SK Services s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 02087758

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS MIP, s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 5548292

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Recovery Management s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 06627285

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS GAMMA s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 03523250

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Delta s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 04363876

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS BETA, a.s.

Numer identyfikacyjny: 1788655

Siedziba główna: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Nazwa podmiotu: APS Poland S.A.

Numer identyfikacyjny: 0000069272

Siedziba główna: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław

Nazwa podmiotu: APS Recovery Greece EPE

Numer identyfikacyjny: EL 800609597

Siedziba główna: 24 Lagoumitzi Str., kod pocztowy 17671, Kallithea, Attika

Nazwa podmiotu: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Numer identyfikacyjny: 143893601000

Siedziba główna: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Nazwa podmiotu: APS Bulgaria E.O.O.D.

Numer identyfikacyjny: 202604987

Siedziba główna: 81B Bulgaria blvd., biuro nr 3, 01404 Sofia

Nazwa podmiotu: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Numer identyfikacyjny: 203374133

Siedziba główna: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia

Nazwa podmiotu: APS Finance E.O.O.D.

Numer identyfikacyjny: 202159149

Siedziba główna: 81B Bulgaria blvd., biuro nr 3, 01404 Sofia

Nazwa podmiotu: APS d.o.o. Belgrad

Numer identyfikacyjny: 20100311

Siedziba główna: Kosovska 10, Belgrad-Stari Grad

 


Nazwa podmiotu: APS FUND BETA d.o.o. Belgrad

Numer identyfikacyjny: 21053007

Siedziba główna: Kosovska 10, Belgrad-Stari Grad

Nazwa podmiotu: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Numer identyfikacyjny: 21458257

Siedziba główna: Bukareszt, 246C Calea Floreasca, budynek SkyTower, piętro 11/12

Nazwa podmiotu: Syndre Valuations S.R.L.

Numer identyfikacyjny: RO30697075

Siedziba główna: Bukareszt, 246C Calea Floreasca, budynek SkyTower, piętro 11/12

Nazwa podmiotu: Serraghis Asset Management S.A

Numer identyfikacyjny: RO15421741

Siedziba główna: Bukareszt, 246C Calea Floreasca, budynek SkyTower, piętro 11/12, Rumunia

Nazwa podmiotu: Casazela Properties S.R.L.

Numer identyfikacyjny: 31417793

Siedziba główna: Bukareszt, 246C Calea Floreasca, budynek SkyTower, piętro 11/12

Nazwa podmiotu: APS Croatia d.o.o.

Numer identyfikacyjny: 41275180055

Siedziba główna: Zagrzeb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Nazwa podmiotu: APS Holding Cyprus LTD.

Numer identyfikacyjny: HE 356594

Siedziba główna: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikozja

Nazwa podmiotu: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Numer identyfikacyjny: HE 363203

Siedziba główna: Amfipoleos, 20, Budynek Amfipoleos, 2025, Nikozja

Nazwa podmiotu: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Numer identyfikacyjny: HE 375588

Siedziba główna: Amfipoleos, 20, budynek Amfipoleos, 2025, Nikozja

Nazwa podmiotu: APS Hungary Kft.

Numer identyfikacyjny: 01-09-289270

Siedziba główna: 1138 Budapeszt, Váci út 140, Węgry

Nazwa podmiotu: APS Recovery Hungary Kft.

Numer identyfikacyjny: 01-09-290573

Siedziba główna: 1138 Budapeszt, Váci út 140, Węgry

Nazwa: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Numer identyfikacyjny: 47 255 684"

Siedziba główna: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka

Nazwa: APS Investment, s.r.o.

Numer identyfikacyjny: 47164786

Siedziba główna: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratysława, Republika Słowacka

Lista zewnętrznych podmiotów przetwarzających może zostać dostarczona na żądanie.